Loading...

American Dictionary of the English Language

Dictionary Search

Parochial


PARO'CHIAL, adjective [from Latin parochia.] Belonging to a parish; as parochial clergy; parochial duties.